Vedtægter

Vedtægter Grindsted Motor Klub

§ 1 : Navn og hjemsted

Klubbens navn er Grindsted Motor Klub, forkortet GMK. Klubben er tilsluttet Dansk Automobil Sports Union, DASU. Klubbens hjemsted og værneting er Grindsted by i Billund Kommune.


§ 2 : Formål

Klubbens formål er:

1. At fremme motorsporten, at arbejde for hensynsfuld kørsel, større kendskab til færdselsloven, samt at vække de motorkørendes interesse for større færdselssikkerhed.

2. At arrangere møder med instruktive og belærende foredrag, film og lignende om motorsport og trafikproblemer.

3. At forhandle med autoriteter og forening til gavn for medlemmerne.

4. At drive motorsport og afholde instruktionskurser i forbindelse hermed, samt at skabe større forståelse og sympati for motorsport som helhed.

5. At arrangere selskabelige sammenkomster m.v.

6. At samarbejde med andre motorklubber direkte og gennem medlemskab af motororganisationerne.

7. GMK kan arrangere og afvikle alle arrangementer der er tilladt efter DASU’s reglementer, dog ikke gokartløb.


§ 3 : Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, der har interesse for klubbens formål. Det nye medlem skal have udleveret et eksemplar af klubbens vedtægter. Ethvert medlem har pligt til at overholde klubbens vedtægter og lovligt vedtagne generalforsamlingsbeslutninger.

Medlemmerne betaler et klubkontingent– forud for et år ad gangen, at regne fra 1. januar til 31. december.

Kun medlemmer af GMK-DASU har stemmeret på generalforsamlingen.


§ 4 : Eksklusion

Et medlem af klubben ekskluderes, såfremt det skønnes, at vedkommende – ved sin optræden inden for klubbens rammer – har bragt dennes navn i dårligt ry. Denne foranstaltning kan, hvis én af parterne ønsker det forelægges generalforsamlingen til afgørelse.

 

§ 5 : Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

De ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i sidste halvdel af januar måned og indkaldes med mindst 8 dages varsel – ved mail til hvert enkelt medlem og på klubbens hjemmeside. Et eksemplar af klubbens reviderede regnskab udleveres til deltagerne på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen foretages følgende:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af årsberetningen

3. Fremlæggelse af det afsluttede og reviderede regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

5. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant

6. Valg af udvalgsmedlemmer

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt

Genvalg kan finde sted, men der skal fremsættes modforslag. Kun medlemmer, der er til stede ved generalforsamlingen eller som har givet skriftligt tilsagn om at modtage valg, kan foreslås som bestyrelsesmedlem. Medlemmer kan ikke stemme ved fuldmagt.

Kandidater til bestyrelsen må ikke være aktive medlemmer i andre motorklubber. Forslag om valg af et medlem af bestyrelsen foregår mundtlig, medens der altid holdes skriftlig afstemning.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver lovændringer eller beslutning om klubbens opløsning ¾ af de afgivne stemmer.

Beslutning om klubbens opløsning har kun gyldighed, når den er besluttet af 2 på hinanden uafhængige generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 60 dages mellemrum.

Ved klubbens opløsning omsættes aktiverne, og de likvide midler hensættes således, at midlerne kan udnyttes til automobilsports formål i en ny klub i Billund kommune – tilsluttet DASU.

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal, blot den er lovligt indvarslet.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt – med mindst 3 dages skriftlig varsel. Bestyrelsen skal, hvis 20 % af medlemmerne, ved skriftlig henvendelse til formanden ledsaget af formuleret forslag, har begæret en ekstraordinær generalforsamling indkaldt, indkalde til den ønskede generalforsamling med varsel som for en ordinær generalforsamling.

 

§ 6 : Ledelse og administration

Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Alle valg gælder for 2 år. Endelig vælges der hvert år 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt. I sidstnævnte tilfælde skal formanden indvarsle mødet, der skal afholdes inden 4 dage.

Sekretæren fører protokol overmøderne. Sekretæren opbevarer korrespondance m.v. i 2 år. Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende.


§ 7 : Regnskabet

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Kassereren modtager alle indbetalinger og fører regnskab over klubbens indtægter og udgifter.

Alle klubbens midler skal bero på klubkonto i et pengeinstitut og kan kun hæves af kassereren. Bestyrelsen er dog bemyndiget til at give andre fuldmagt til at råde over en del af klubbens midler, når dette alene sker til gavn for klubben – i forbindelse med arrangementer og lignende.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der har ret til anmeldt revision, ligesom kassereren har pligt til at forevise regnskabet for bestyrelsen, når denne ønsker det.

Kassereren opbevarer regnskab og bilag i 5 år.


§ 8 : Klubmesterskaber

Klubmesterskaberne i de forskellige discipliner afgøres efter retningslinier afstukket af det siddende sportsudvalg. Klubmesterskabsreglerne offentliggøres før hver sæsonstart, dog senest den 15. februar. Såfremt klubben ikke offentliggør nye regler, er foregående års regler gældende.


§ 9 : Løbsarrangementer

Præmiering skal ske i henhold til reglementet, dog således at præmiernes størrelse og antal kan forøges. Ved løb er løbsledelsen øverste myndighed. Hvis et medlem eller en deltager overtræder løbsledelsens, reglementets eller justitsministeriets bestemmelser, har løbsledelsen ret til at udelukke den pågældende.

 

§ 10 : Sportsudvalg

Sportsudvalg vælges for hver af følgende discipliner:

1. Orienteringsløb

2. Rally

3. Aktivitet

Dog kræves der ikke valg, hvis der i fuld enighed kan nedsættes et udvalg.

Sportsudvalgene består af 4 medlemmer. 1 udpeges af bestyrelsen og 3 vælges på generalforsamlingen.

Sportsudvalgene vælges for 1 år ad gangen. Sportsudvalgene konstituerer sig med en formand og 3 menige medlemmer. Sportsudvalgene forestår den sportslige ledelse af klubbens aktiviteter.

Sportsudvalgsmøder afholdes så ofte, det skønnes nødvendigt, og der føres referat over møderne. Referater og eventuel korrespondance opbevares i 2 år af den siddende formand, disse kopieres og udleveres til hovedbestyrelsen.